ArcellorMittal slogan

Čištění zaolejovaných okují

Zařízení pro odolejování okují a okujových kalů

 

Využívání okují a okujových kalů v hutích bylo omezené, neboť tyto kovonosné materiály (odpady) obsahují olej. Proto bylo v roce 1999 vyvinuto a realizováno speciální technologické zařízení založené na nízkoteplotní desorpci (NTD). Okuje a okujové kaly jsou upravovány na konečný obsah olejů menší než 0,1 % hm., přičemž nevzniká žádný kapalný nebo pevný odpad. Nebezpečný odpad je tedy přepracován na surovinu pro výrobu surového železa při respektování všech ekologických požadavků, o čemž svědčí obdržené integrované povolení. Toto řešení je ekologickou i ekonomickou výhodou.

 

Předpoklady a nutné podmínky pro zpracování zaolejovaných okují:

 

1. Ke zpracování jsou tyto druhy odpadů:

 • 10 02 10 - okuje z válcování

 • 10 02 10* - okuje z válcování znečištěné škodlivinami

 • 10 02 11* - odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

 • 12 01 18* - kovový kal (brusný kal, honovací kal) obsahující olej, kat. N

 • 19 02 06  - kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

 

2. Kvalitativní charakteristika odpadů a limitující parametry:

 

PCB

max. 0,001% hmot.

max. 10 mg/kg

TX / Cl [organicky vázaný chlor]

max. 0,02% hmot.

max. 200 mg/kg

LRX [látky rozpustné v xylenu]

max. 10% hmot.

max. 100 000 mg/kg

sušina

cca 85% hmot.

cca 850 000 mg/kg

obsah Fe

min. 65% hmot.

min. 650 000 mg/kg

granulometrie

 

do 10 mm

 

Nesmí být přítomny vůbec žádné jiné příměsí jako např.: dřevo, beton, kameny, čisticí vlna apod.

 

 

3. Doklady nutné k dodávkám odpadů :

 • Evidenční list (viz. příloha č. 26 Vyhlášky č. 383 / 2001 Sb.)

 • Protokol analýzy odpadu akreditované laboratoře na výše uvedené parametry.  (Lze využít laboratoře ArcelorMittal Ostravas.)

 

4. Cena:

 

Aby mohly být okuje v AMEPO s.r.o. zpracovány, musí je AMEPO s.r.o. od dodavatele odkoupit. Proto se zvlášť vystavuje kupní smlouva na odkup okují a zvlášť smlouva o dílo na zpracování zaolejovaných okují, které zůstávají dále majetkem AMEPO s.r.o.

 

Zpracované okuje mohou být odprodány pouze na Vysoké pece ArcelorMittal a.s.

 

Cena za odkup okují a za jejich zpracování závisí na:

 • četnosti jednotl. dodávek,

 • množství v jednotlivých dílčích dodávkách, a tedy i celkovém množství

 • způsobu dopravy (doprava sklápěcími auty je vhodnější než po železnici) Nutná konzultace s příjemcem odpadu podle charakteru materiálu.

 

5. Doprava:

 • Dopravu si zajišťuje a hradí dodavatel sám (možno sklápěcími auty i po železnici)

 

Fotografie

 

 

 

 

Až do roku 1999 se okuje z ocelárny, válcoven, rouroven a Steckelu ArcelorMittal Ostrava odvážely na skládku. Od té doby bylo na nově vybudovaném pracovišti NTD, zpracováno přes 166 029 t okují nejen z AMO, ale i od externích dodavatelů (Třinec, Kladno, Vítkovice). Pro představu se jedná o vlak plně naložený okujemi, dlouhý jako silnice z Ostravy do Hranic.

 

 

Kontakt:

 

Zuzana Smatanová
T +420 595 683 232
F +420 595 685 044

Zuzana.Smatanova@arcelormittal.com