ArcellorMittal slogan

Projekt na klíč pro Ocelárnu – výzva, se kterou si AMEPO poradilo

Navrhnout, vyrobit, dodat, namontovat a uvést do provozu. Takové zadání dostala společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO) od Ocelárny v případě zařízení pro pomalé chlazení kontislitků. Na tomto projektu pracoval realizační tým od dubna do srpna a v současné době probíhá testování technologie, které potrvá až do konce listopadu.

 

O jednotlivých aspektech celého projektu jsme si povídali s Radimem Holoubkem, technickým zástupcem oddělení prodeje, s Petrem Čajkou z referátu projekce a konstrukce a s Danielem Doležalem, manažerem pro prodej a marketing společnosti AMEPO.


Jakým způsobem se společnost AMEPO k tomuto projektu dostala?

 

RH: Tendr na realizaci chladicích boxů byl vyhlášen nákupním oddělením investic ArcelorMittal Ostrava. Zúčastnili jsme se ho a následně jej i vyhráli. Výběrové řízení bylo zakončeno e-aukcí, která v konečném důsledku prokázala, že při správném řízení zdrojů a subdodávek jsme schopni získat i tyto typy projektů.


Vyskytla se nějaká úskalí před začátkem realizace projektu?

 

RH: Vzhledem ke komplexní povaze projektu – tedy projektu na klíč – bylo pro nás výzvou mj. stanovit vhodný žáruvzdorný materiál pro stojany a podloží boxů, které musí odolávat vysokým teplotám v rozmezí 800 až 850 °C. Nakonec byl zakoupen žáruvzdorný materiál v podobě sochorů od polské sesterské společnosti ArcelorMittal Varšava, jenž byl upraven do požadované podoby a na místě instalován. Dalším úskalím projektu byla prostorová dispozice pro umístění chladicích poklopů na výběhu ve stávající hale závodu plynulého odlévání (ZPO) 1, což se nám nakonec podařilo vyřešit.


Byli jste si vědomi všech rizik spojených s prací na projektu? O jaká rizika se

v tomto případě jednalo?

 

RH: Tento projekt byl pro společnost AMEPO teprve druhým projektem na klíč takového rozsahu, tedy od zadávací dokumentace až po instalaci zařízení a spuštění. I přesto jsme si však byli vědomi všech rizik, která by mohla během realizace projektu nastat. Největší riziko představovalo termínové plnění z důvodů zasmluvnění až ve 4. měsíci s ukončením realizace do 31. srpna. Dále jsme si museli být vědomi realizace prací za plného provozu ZPO 1, kdy se v žádném případě nesmělo omezit kontinuální lití a následné expedice na vagóny. Tyto činnosti probíhaly v bezprostřední blízkosti stavby.

 

Potýkali jste se během realizace s nějakými zásadními problémy?

 

PČ: Dosti značným problémem bylo vypořádat se s požadovaným termínem realizace projektu. Další komplikace nastaly během bouracích prací stávajících betonových konstrukcí, kdy se dodavatel potýkal s „přearmovanými“ základy. Mimo to se neustále odsouvala dodávka sochorů pro žáruvzdorné sloupy, neboť ocel této jakosti se vyrábí pouze několikrát ročně podle zájmu zákazníků.

 

Jak hodnotíte spolupráci s dalšími společnostmi, které se na projektu podílely?

 

PČ: Všechny dodavatelské společnosti přistupovaly k realizaci projektu zodpovědně, a i když všechny práce probíhaly při plné výrobě ZPO 1, vždy jsme našli s vedením závodu Ocelárny společná řešení, za což jim děkujeme.

 

Jak hodnotíte zajištění bezpečnosti během prováděných prací?

 

PČ: Během celé realizace projektu se nepřihodil žádný pracovní úraz a všechny připomínky a požadavky ze strany zaměstnanců k bezpečnosti práce jsme řešili neodkladně. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za jejich podporu.

 

Co pro vás tento projekt znamenal?

 

DD: Velice si vážíme důvěry, kterou v nás zadavatel vložil. Byla to pro společnost AMEPO velká výzva, která měla nasměrovat provoz Strojírenské výroby ke středně velkým projektům na klíč a ověřit schopnost nabídnout, vysoutěžit a zrealizovat daný projekt v požadovaném čase. Věřím, že jsme důvěru zadavatele nezklamali a získáme tímto možnost úspěšně realizovat další podobné projekty.Ondřej Doležel

ondrej.dolezel@arcelormittal.com

 

Časopis Jednička společnosti ArcelorMittal Ostrava, Leden 2015, ročník VI., číslo 1


Chladící boxy na Ocelárně